GDPR


Home » GDPR

POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA SI PROTEJAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN CADRUL FPCU-FELDIOARA SRL

 

Scopul politicii este stabilirea cadrului organizatoric general, a responsabilitatilor, proceselor, fluxurilor operationale si informationale pentru protectia datelor cu caracter personal.

 

Cine suntem?

Suntem Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu -Feldioara SRL cu sediul in Feldioara, strada Dumbravii nr. 1, jud. Brasov, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J08/2729/2021, avand codul unic de identificare RO44958790, site web www.fpcu.ro, telefon 0374.033.502, fax 0374.033.707, email office@fpcu.ro, reprezentanta legal prin Director General Maracineanu Gelu Agafiel.

 

Contacteaza ofiterul responsabil pentru protectia datelor cu caracter personal la Email: dpo@fpcu.ro

Prezenta politica se aplica in cadrul FPCU-Feldioara SRL, in procesele de prelucrare a datelor cu caracter personal al persoanelor fizice, in scopul protejarii drepturilor si libertatilor, principalele categorii de persoane vizate fiind:

 • Personal FPCU-Feldioara SRL si rude/ afini ale acestuia, inclusiv copii,
 • Vizitatori ai sediilor/ proprietatilor FPCU-Feldioara SRL, inclusiv copii,
 • Public, mass media, organizatii neguvernamentale, organizatii profesionale cu care personalul FPCU-Feldioara SRL intra in contact,
 • Personal si reprezentanti ai autoritatilor,
 • Personal si reprezentanti ai organizatiilor persoane juridice cu care FPCU-Feldioara SRL intra in contact in derularea unei relatii de afaceri sau in etapele premergatoare acestora, in scopul convenirii unei relatii de afaceri
 • Candidati pentru posturile din FPCU-Feldioara SRL scoase la concurs,
 • Persoane care utilizeaza platforma de avertizor de integritate de pe site-ul web al FPCU-Feldioara SRL, daca aleg sa isi comunice datele personale.

Enumerarea nu este limitativa, FPCU-Feldioara SRL trebuie sa protejeze drepturile si libertatile tuturor persoanelor vizate cu care intra in relatie, in raport cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora.

 

Prelucrarea de categorii speciale de date cu character personal

Nu colectam date privind sanatatea dvs., etnia, credintele religioase sau politice, apartenenta sindicala etc., cu exceptia cazurilor in care acest lucru este absolut necesar conform legii si/ sau in protejarea intereselor, drepturilor si/sau libertatilor dvs sau in cazul in care aceste informatii sunt depuse de catre dumneavoastra. Atunci cand iacolectam astfel de date, ne limitam la circumstante specifice.

 

Datele minorilor

Colectam date cu privire la minori in urmatoarele situatii:

 • Daca sunt copiii angajatilor nostri (sau personal asimilat, precum directori cu mandat), cu consimtamantul parintilor sau tutorilor,
 • In cazul organizarii unei vizite la FPCU-Feldioara SRL  unde accesul este permis in baza unui dosar de acreditare care contine date personale,

In cazul primirii unor solicitari de sponsorizare de la asociatii neguvernamentale, oferite in baza consimtamantului parintilor sau tutorilor acestora.

 

In sensul Regulamentului European 2016/679 si al prezentei politici, vom utiliza urmatorii termeni cu sensul de mai jos:

Date cu caracter personal – orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare - orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea. 

 

Principii utilizate de FPCU-Feldioara SRL pentru protejarea drepturilor dumneavoastra:

In conformitate cu principiile stabilite de Regulamentul European 2016/679 legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, FPCU-Feldioara SRL implementeaza urmatoarele principii privind datele cu caracter personal. Astfel, datele dumneavoastra personale:

 • sunt prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de dumneavoastra („legalitate, echitate si transparenta”);
 • sunt colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioara in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice nu este considerata incompatibila cu scopurile initiale („limitari legate de scop”); Datele cu caracter personal pot fi prelucrate numai in scopul pentru care au fost colectate initial. Modificarile ulterioare ale scopului sunt posibile numai intr-o masura limitata. Astfel de modificari pot avea loc in  baza unui acord  contractual  cu dumneavoastra, a unor contracte colective,  a consimtamantului acordat de dumneavoastra sau a legislatiei nationale.
 • sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 • sunt exacte si, in cazul in care este necesar, sa fie actualizate; trebuie sa se ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele cu caracter personal care sunt inexacte, avand in vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt sterse sau rectificate fara intarziere („exactitate”);
 • sunt pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi in masura in care acestea vor fi prelucrate exclusiv in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, sub rezerva punerii in aplicare a masurilor de ordin tehnic si organizatoric adecvate prevazute in Regulament in vederea garantarii drepturilor si libertatilor persoanei vizate („limitari legate de stocare”);
 • prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare („integritate si confidentialitate”)

 

Cum prelucram datele personale?

Activitatile de prelucrare de catre FPCU-Feldioara SRL, a datelor cu caracter personal vor fi limitate la indeplinirea scopului pentru care au fost colectate si pot fi: colectare, inregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, diseminare sau punere la dispozitie, aliniere sau combinare, restrictionare, stergere sau distrugere.

 

Cum va protejam drepturile dumneavoastra?

FPCU-Feldioara SRL, in derularea activitatii sale, trebuie sa colecteze si sa utilizeze anumite informatii despre persoane fizice (persoane vizate). Acestea pot include clienti, furnizori, contacte de afaceri, angajati, rude ale acestora, vizitatori, personal al autoritatilor sau organizatiilor profesionale si alte persoane cu care organizatia are o relatie sau pe care este posibil sa aiba nevoie sa le contacteze.

Prin definirea si implementarea de masuri tehnice si organizatorice adecvate, FPCU-Feldioara SRL asigura:

 • Respectarea Regulamentul privind protectia datelor si a bunelor practici,
 • Asigurarea securitatii datelor personale pe tot fluxul de gestionare a acestora de catre FPCU-Feldioara SRL ,
 • Faptul ca datele personale nu sunt transferate in afara tarii si/sau a Uniunii Europene fara existenta unor garantii adecvate, respectarii unor reguli corporatiste obligatorii si/ sau existenta unor interese legitime,
 • Protejarea drepturilor personalului, clientilor, actionarilor si partenerilor,
 • Protejarea impotriva riscurilor asociate unei incalcari a securitatii datelor.

Regulile se aplica indiferent daca datele sunt stocate electronic, in format hartie sau pe alte materiale. Informatiile cu caracter personal sunt prelucrate in mod legal.

 

Cum garanteaza FPCU-Feldioara SRL confidentialitatea datelor transmise prin site-ul FPCU-Feldioara SRL?

Informatiile prezentate pe www.fpcu.ro sunt considerate a fi de interes public si pot fi distribuite sau copiate, cu exceptia cazurilor in care exista specificatii care interzic acest lucru.

In cazul in care vizitatorii site-ului www.fpcu.ro furnizeaza anumite date cu caracter personal, solicitate in special in cadrul procesului de recrutare prin aplicatia online FPCU-Feldioara SRL Jobs sau prin intermediul formularului aferent rubricii “Avertizor de integritate”, inclusiv nume, prenume, istoric profesional, CV, adresa de corespondenta, numere de telefon, fotografie si alte date furnizate de dvs., aceste date vor fi gestionate in mod sigur, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile in baza Regulamentului UE 2016/679.

FPCU-Feldioara SRL   va lua toate masurile pentru a garanta siguranta datelor personale. In derularea serviciilor sale, va apela numai la angajati si firme terte carora li se va aplica obligatia de respectare a secretelor profesionale. Persoanele interesate pot lua oricand legatura cu FPCU-Feldioara SRL  in vederea exercitarii drepturilor care ii revin in conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 (de acces, rectificare, stergere sau restrictionare, portabilitate si opozitie a prelucrarii datelor personale stocate, sau pentru retragerea consimtamantului de prelucrare a datelor cu caracter personal.

La nivelul FPCU-Feldioara SRL  sunt stabilite o serie de masuri procedurale pentru respectarea si protejarea securitatii fizice si electronice a datelor cu caracter personal colectate. Datele dumneavoastra personale nu vor fi distribuite catre alte institutii sau autoritati publice decat exista o obligatie legala sau v-ati dat consimtamantul in acest sens.

Vizitatorilor site-ului le sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu character personal.

Site-ul www.fpcu.ro nu colecteaza informatii in scopuri comerciale.

 

Politica privind fisierele cookies

Site-ul FPCU-Feldioara SRL nu foloseste cookies. Explicatiile de mai jos au scopul de a va informa cu privire la gestionarea cookies de catre site-ul FPCU-Feldioara SRL in contextul navigarii site-ului nostru de catre dumneavoastra.

Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie si la tehnologiile similare prin intermediul carora pot fi colectate informatii in mod automat.

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut si sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezinta un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul carora se acceseaza internetul.

Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisa de un web-server catre un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odata instalate au o durata de existenta determinata, ramanand „pasive”, in sensul ca nu contin programe software, virusi sau spyware si nu vor accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului pe al carui echipament au fost instalate.

 

Cu ce scop va prelucram datele personale?

FPCU-Feldioara SRL prelucreaza date personale numai daca si in masura in care se aplica cel putin una dintre urmatoarele conditii:

 • Dumneavoastra va dati consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care dumneavoastra sunteti parte sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastra inainte de incheierea unui contract;
 • prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine FPCU-Feldioara SRL ;
 • prelucrarea este necesara pentru va proteja interesele vitale ale dumneavoastra sau ale altei persoane fizice;
 • prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de FPCU-Feldioara SRL sau de o parte terta, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale dumneavoastra, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil.

 

Cu titlu de exemplu, vom colecta datele dumneavoastra pentru operatiuni cum ar fi:

 • organizare de vizite pe amplasament in baza unui dosar de acreditare
 • activitati comerciale prin incheieri de contracte
 • activitati de resurse umane precum recrutare, selectie etc
 • activitati cu reprezentantii mass-media
 • activitati de CSR, sponsorizari

 

Tipurile de informatii pe care le colectam?

Prin intermediul site-ului FPCU-Feldioara SRL:

 

Pentru oferte de munca:

 • Informatiile dvs. de contact, CV-ul, certificari, diplome de calificare si informatiile despre locul de munca dorit.
 • Numele, adresa, adresa de e-mail, numarul de telefon si alte informatii de contact;
 • CV-ul sau scrisoarea de intentie, experienta de lucru anterioara si / sau relevanta sau alte experiente, educatie sau alte informatii pe care ni le furnizati in sprijinul unei aplicatii si / sau al procesului de aplicare si recrutare;
 • Orice alte informatii demografice obtinute in timpul procesului de aplicare sau de recrutare, cum ar fi sexul, informatii despre cetatenia dumneavoastra, informatii medicale sau de sanatate comunicate de candidat , cazier juridic
 • Informatii din referinte si / sau informatii primite din verificarile de fond (daca este cazul), inclusiv informatiile furnizate de terti; inclusiv, dar fara a se limita la scrisori de recomandare.
 • Informatiile  referitoare  la  orice  antecedente  din  relatiile  anterioare  de  angajare.

 

Pentru avertizorul de integritate:

 • Date de identificare (nume, prenume, data nasterii, profesia, adresa de corespondenta, adresa de email, telefon de contact) in vederea inregistrarii sesizarii dumneavoastra si posibilitatii de contact pentru clarificari/informari ulterioare despre mersul anchetei;
 • Documente doveditoare aduse in sprijinul sesizarii depuse;
 • Alte date cu caracter personal obtinute de la dumneavoastra in cadrul procesului de anchetare a sesizarii depuse de dumneavoastra (date istorice, date financiare, date sociodemografice etc), in functie de speta semnalata si doar in masura in care aceste date vor fi absolut necesare pentru derularea anchetei.

 

Date colectate in mod direct:

 • Nume, prenume, cetatenie, locul de munca, seria si numarul cartii de identitate, data eliberarii si expirarii, codul numeric personal, nr., serie marca aparate de fotografiat, filmat, stick-uri, card-uri de memorie, lapto-uri si altele similare, nr. si marca autovehiculului, date necesare in vederea elaborarii dosarului de acreditare in cazul unor vizite pe amplasamentele FPCU-Feldioara SRL.
 • Date comerciale de la contractori: denumire firma, sediu, numar de inregistrare la registrul comertului, cod unic de identificare, adresa, reprezentanti legali, conturi bancare, date personale ale reprezentantilor legali, date financiare necesare la depunerea ofertelor in derularea proceselor de achizitie, CV-uri ale angajatilor, certificari, autorizatii
 • Date cu caracter personal primite de la terti in baza exercitarii diferitelor drepturi legale, primite pe email sau prin posta
 • Date cu caracter personal despre angajati
 • Informatiile pe care le obtinem din alte surse, cum ar fi agentii de credit, agentii de prevenire a fraudelor, precum si de alti furnizori de date.

 

Cine are acces la datele dumneavoastra personale?

Singurele persoane in masura sa acceseze datele vizate de aceasta politica sunt cele care au nevoie de acestea pentru activitatea lor profesionala. Datele nu sunt distribuite in mod neoficial, nici intern si nici in exteriorul organizatiei. Atunci cand este necesar accesul la date personale, angajatii il pot solicita de la superiorii ierarhici.

FPCU-Feldioara SRL  asigura instruire tuturor angajatilor pentru a-i ajuta sa isi inteleaga responsabilitatile atunci cand gestioneaza date personale. Angajatii vor pastra toate datele securizate, luand masuri tehnice si/sau organizatorice de protectiesa.

Datele vor fi revizuite si actualizate in mod periodic, in cazul in care se constata ca acestea sunt depasite/perimate. Daca nu mai sunt necesare, acestea sunt sterse si eliminate.

 

Stocarea datelor personale

Atunci cand datele sunt stocate pe suport hartie, acestea sunt pastrate intr-un loc securizat, in care persoanele neautorizate nu le pot vedea si/sau accesa.

Atunci cand datele sunt stocate in format electronic, acestea sunt protejate impotriva accesului neautorizat, stergerii accidentale si a incercarilor de hackingat:

 • Datele sunt protejate de parole puternice, care se vor modifica in mod periodic si nu vor fi impartasite niciodata intre angajati.
 • Daca datele sunt stocate pe suporturi amovibile (cum ar fi un CD sau DVD), acestea sunt pastrate incuiate si securizate in mod corespunzator atunci cand nu sunt utilizate.
 • Datele sunt stocate numai pe unitatile si serverele desemnate si sunt incarcate numai de persoanele cu autorizare in acest sens (inclusiv drepturi/ permisiuni de acces).
 • Serverele care contin date cu caracter personal sunt amplasate intr-o locatie securizata, separat/ departe de spatiul general de birouri.
 • Sunt realizate copii de rezerva in mod frecvent pentru date. Aceste copii de rezerva sunt testate in mod periodic, in conformitate cu procedurile standard de realizare a copiilor de rezerva valabile in cadrul filialei.
 • Datele nu sunt salvate niciodata direct pe laptopuri sau alte dispozitive mobile cum ar fi tablete sau telefoane inteligente.
 • Toate serverele si computerele care contin date sunt protejate de software-uri de securitate aprobate si de un firewall.

 

Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal sunt prelucrate doar in scopul desfasurarii activitatii curente a filialei. De asemenea, prelucrarea datelor se poate face si de catre alte societati cu care s- au incheiat contracte de prestari servicii sau in vederea executarii contractelor deja incheiate sau in vederea incheierii unor contracte noi, oricare alte servicii ce fac obiectul contractelor incheiate de filiala. Datele inregistrate sunt utilizate de catre furnizori si partenerii contractuali ai FPCU-Feldioaras SRL, cu buna-credinta, in scopuri legitime si cu respectarea cerintelor tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala. In acest sens, FPCU-Feldioara SRL se asigura de respectarea si de catre partenerii sai contractuali a clauzelor privind prelucrarea corecta a datelor cu caracter personal si confidentialitatea informatiilor.

 

Ce drepturi aveti?

 

1. Dreptul la informare: dreptul de a primi informatii privind operatiunile de prelucrare a Datelor Personale efectuate de catre FPCU-Feldioara SRL. Respectarea acestui drept de catre FPCU-Feldioara SRL se realizeaza prin prezenta informare;

 

2. Dreptul de acces: dreptul de a obtine din partea FPCU-Feldioara SRL o confirmare ca acesta prelucreaza sau nu date cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si furnizarea de informatii privind prelucrarile de date;

 

3. Dreptul de retragere a consimtamantului: dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, in orice moment.

 

4. Dreptul la rectificare: dreptul de a obtine de la FPCU-Feldioara SRL, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care va privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;

 

5. Dreptul la stergerea datelor: dreptul de a obtine de la FPCU-Feldioara SRL, fara intarzieri nejustificate, stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, atunci cand intervine oricare din urmatoarele situatii prevazute de GDPR:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de catre FPCU-Feldioara SRL;
 • va retrageti consimtamantul acordat pentru prelucrarile de date in scopurile mentionate mai sus;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal de catre FPCU-Feldioara SRL;
 • datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine FPCU-Feldioara SRL.

 

6. Dreptul la restrictionarea prelucrarilor: dreptul de a obtine de la FPCU-Feldioara SRL restrictionarea prelucrarilor Datelor Personale in oricare din urmatoarele situatii prevazute de GDPR, astfel:

 • constestati exactitatea datelor pe care le prelucreaza FPCU-Feldioara SRL Prelucrarea va fi restrictionata pentru o perioada care ii permite FPCU-Feldioara SRL sa verifice exactitatea datelor;
 • Prelucrarea Datelor Personale de catre FPCU-Feldioara SRL este ilegala, iar dumneavoastra nu doriti stergerea Datelor Personale, ci solicitati restrictionarea utilizarii lor de catre FPCU-Feldioara SRL;
 • FPCU-Feldioara SRL nu mai are nevoie de Datele dvs Personale, dar dvs le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau intr-o procedura administrativa;

 

7. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi de la FPCU-Feldioara SRL datele cu caracter personal depuse prin intermediul dosarului de candidatura care va privesc si pe care le-a furnizat FPCU-Feldioara SRL, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si de a transmite aceste date altui operator, cand mijloacele tehnice permit acest lucru. Aveti acest drept numai in situatia in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau atunci cand prelucrarea se efectueaza prin mijloace automate. FPCU-Feldioara SRL nu poate transmite candidatura depusa de dvs. altor companii sau sucursalelor proprii, fiind necesar ca dumneavoastra sa aplicati pentru fiecare post in parte.

 

8. Dreptul la opozitie: dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii efectuate de FPCU-Feldioara  SRL avand ca temei juridic interesul legitim al dvs.

 

9. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automata care utilizeaza datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale dvs, cum ar fi selectia automata a CV-urilor de catre o aplicatie software dedicata de tip ATS – Applicant Tracking System, preferintele personale, sanatatea etc.), care produce efecte juridice si privesc persoana vizata.

 

10. Dreptul de a depune o plangere: Aveti dreptul de a depune plangere la responsabilul cu protectia datelor personale din cadrul FPCU-Feldioara SRL (dpo@fpcu.ro) si in cazul in care considerati ca nu se solutioneaza, puteti depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) in cazul in care doriti sa va aparati drepturile si sa solicitati remedierea situatiei dumneavoastra, in cazul unei incalcari a protectiei prelucrarii Datelor Personale de catre FPCU-Feldioara SRL.

 

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, puteti trimite o cerere scrisa (i) prin e-mail la adresa: dpo@fpcu.ro , (ii) prin posta/curier la urmatoarea adresa: Feldioara, Str. Dumbravii nr. 1, jud. Brasov sau (iii) direct prin depunere la sediul FPCU-Feldioara SRL. Dupa primirea cererii, FPCU-Feldioara SRL va reveni catre dumneavoastra cu un raspuns, in mod gratuit si fara intarzieri nejustificate, in termen de cel mult 30 zile de la data primirii cererii.

 

Durata de pastrare a datelor cu caracter personal

Vom stoca informatiile dvs. atat timp cat ni se cere prin lege sau daca nu exista nicio cerinta legala, le vom stoca doar atat timp cat este necesar pentru realizarea scopului pentru care au fost colectate, si ulterior pentru perioada de timp necesara apararii unor drepturi ale FPCU-Feldioara SRL sau ale dvs in instanta sau in raport cu o terta parte, inclusiv autoritati.

Abonare
Newsletter
FABRICA DE PRELUCRARE A
CONCENTRATELOR DE URANIU
FELDIOARA SRL
© Copyright 2024 Nuclearelectrica
   Web design by Royalty